Title Sponsor

 • CFA Society Sydney

In Association With

 • CFA Society Sydney

Powered By

 • CFA Society Sydney

Co powered by

 • CFA Society Sydney
 • CFA Society Sydney

Driven By

 • CFA Society Sydney

Built by

 • CFA Society Sydney

Title Sponsor Kaleidoscope

 • CFA Society Sydney

Corporate Workshop Title

 • CFA Society Sydney

Title Sponsor- Byte The Bits

 • CFA Society Sydney

Title Sponsor- Modex

 • CFA Society Sydney

Title Sponsor- Pahal

 • CFA Society Sydney

Title Sponsor Think Talks

 • CFA Society Sydney

Mobility Partner

 • CFA Society Sydney

PSU Platinum Sponsors

 • CFA Society Sydney
 • CFA Society Sydney

Embassy Partner

 • CFA Society Sydney

Title Sponsor Comedy Night

 • CFA Society Sydney